Notification

Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Danh sách thủ tục hành chính

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công

Tìm thấy 34 thủ tục hành chính
Cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép cho doanh nghiệp A
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (cấp lần đầu - Chào bán dịch vụ)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (cấp lần đầu - đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (cấp lần đầu - đối với người nước ngoài tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (cấp lần đầu – nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (cấp lần đầu – Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (cấp lần đầu – thực hiện các hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề, y tế)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép xây dựng công trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy Chứng nhận đầu tư (nước ngoài)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy Chứng nhận đầu tư (trong nước)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (Giấy phép lao động hết hạn)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Đăng ký nội quy lao động
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Đăng ký sử dụng lao động
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Đăng ký thành lập doanh nghiệp trong trường hợp bên nước ngoài chiếm dưới 49% vốn điều lệ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với Công ty cổ phần
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Việc thay thế người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản cho công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định và có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được thông báo.
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018